BCTC 2020


Báo Cáo Tài Chính 2020 của Công Ty CP Nam Thắng Rạch Giá